ONLINE EVENTS 17-23 Sep 2020

Day 1

World Holy Name Festival Inaugural Event

Day 2

JAPA Retreeat – Bhurijana Prabhu

Day 3

Glories of Holy Name – HG Kripamoya Das Prabhu

Global Kirtan Mela – HG Bhakti Marg Swami Maharaja

HH Bhakti Chaitanya Swami Maharaj & HH Giriraj Swami Maharaj

Day 4

Glories of the Holy Name by Hg Rukmini Devi Dasi

Japa Retreat – HH Sacinanda Swami Maharaj

Day 5

Japa Retreat – Hg Mahatma Das Prabhu (ACBSP)

Day 6

Hg Urmila DD Mataji – Japa Retreat and HH Rompad Swami Maharaj – Srimad Bhagavatam

Glories of Holy Name – Hg Anuttama Das

Day 7

Holy Name – HH Jayadvaita Swami Maharaja

The Glories of The Holy Name -Final Session, HH Lokanath Swami Maharaja

GRAND FINALE Global 64 round chanting

JAPA Retreat – HH Bhakti Vijnana Goswami Maharaj